Kontakta oss

Vad kul att du hittat hit - har du någon fundering? Kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt!

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Vår utvecklingsmetodik

EOR-driven utveckling

Vår utvecklingsmetodik syftar till att uppnå verklig förändring och konkreta resultat. Utvecklingsmetodiken består av fem olika komponenter som alltid finns med. Extraordinära resultat (EOR) är centrala i vår utvecklingsmetodik och är den riktning som utvecklingsarbetet drivs mot. Ett EOR ska vara tydligt kopplat till kärnverksamheten och de vi finns till för. Det ska också finnas ett inre och personligt ägarskap och EOR ska inte gå att uppnå genom att bara göra mer av samma. Ett EOR ska kräva nytt agerande och handlar om att bryta ny mark. Om en organisation vill uppnå normala resultat och skruva på sin gamla modell är det bara att fortsätta göra mer av samma. Vår erfarenhet är dock att den nya tiden med den snabbrörlighet som finns idag kräver något annat. Att sätta ett EOR är en process som skapar en tydlig gemensam riktning med ett inre ägarskap.

Traditionellt har utvecklingsarbete i organisationer antingen fokuserat på utveckling av det personliga ledarskapet eller på verksamhetsutveckling. Vi ser annorlunda på verksamhetsutveckling och vår utvecklingsmetodik bygger därför på att båda perspektiven ständigt finns med.

Den inre och yttre utvecklingen kan inte separeras i tid och rum. Vi vet att det ena inte fungerar utan det andra och att vi behöver kombinera både dessa perspektiv för att bli framgångsrika när vi driver verksamhetsutveckling. Att integrera det inre och yttre i verksamhetsutveckling är vår innovation som vi finslipat under snart 15 år och en av grunderna i vår utvecklingsmetodik.Utvecklingsmetodikens fem komponenter

Första steget i vår utvecklingsmetodik är att sätta upp ett Extraordinärt resultat (EOR) för utvecklingsarbetet. EOR är det extraordinära och uthålliga resultat som är målet med utvecklingsarbetet och ska ha relevans både för människorna och verksamheten. Ett EOR ska inte kunna nås genom att göra mer av samma, det är essentiellt. EOR är utvecklingsmetodikens centrala del och motorn i utvecklingsarbetet. EOR säkrar den yttre relevansen i utvecklingen, teamet skapas och vi skapar innovation då EOR per definition innebär att gruppen behöver lämna det kända för en okänd lösningssfär. 

Avgörande för om det blir innovation och utveckling är det personliga ställningstagandet, detta är andra steget i utvecklingsmetodiken. Denna del handlar om att svara på frågan ”Varför?”. Varför är EOR viktigt, för dig och för verksamheten? Allt arbete i den kommande utvecklingsprocessen fokuserar på att uppnå EOR och det behöver därför finnas ett inre ägarskap hos dem som ska arbeta med att uppnå EOR. Utan ett genuint ställningstagande är möjligheterna små att nå EOR.

Nästa steg i utvecklingsmetodiken är att skapa precision. Vi skapar precision med hjälp av vår 4-fältsanalys. Vår 4-fältaanalys tar fasta på att det i en organisation finns både inre och yttre perspektiv och både individer och kollektiv. 4-fältasanalysen belyser produktionsapparaten som beskriver hur man organiserar och styr arbetet i form av strukturer, processer och roller. Vidare belyser den vilka förmågor som finns i organisationen, hur de individuella drivkrafterna ser ut och vilken kultur som råder. Var och en av de fyra kvadranterna är starka och har stor påverkan på organisationen och det är samspelet mellan alla fyra som avgör vilka resultat en organisation skapar. Genom analys och design identifieras det som på riktigt påverkar och gör att EOR förverkligas.

Avgränsat och stegvis ger vi oss nu ut i agerandet och den utforskande delen som är metodikens fjärde steg. Vi använder oss av experimentcirkeln. Vi sätter upp hypoteser, designar test och utför dem. Systematisk observation följs av gemensam reflektion. Det är frågorna och hypoteserna som leder oss framåt, inte svaren och aktiviteterna. Om vi vill uppnå nya resultat behöver vi göra på nya sätt. Det handlar därför om att nyfiket utforska det möjliga. Nya insikter leder till flera test och reviderade hypoteser. Att börja agera på nya sätt i vardagen, testa oss fram och arbeta med hypoteser i stället för aktivitetslistor är avgörande om vi ska bryta ny mark och uppnå extraordinära resultat. 

För att säkerställa att vi håller i, håller ut och maximerar lärandet är systematisk reflektion utvecklingsmetodikens femte del. Systematisk reflektion ger möjlighet att få perspektiv och se om vi är i rätt takt och i riktning mot EOR. Vi använder vetenskaplig metodik för att se mönster och identifiera skarpa frågor att hantera. Nya utvecklade hypoteser formuleras, beslut fattas om agerande till nästa tillfälle. Detta arbetssätt leder till många små ”lärvarv” med nya erfarenheter, insikter och perspektiv och ett arbete med ständig utveckling. Motorn är hela tiden processen att förverkliga EOR. 


Stödstrukturen

Vår utvecklingsmetodik är designad för att få i gång rörelse och utveckling i organisationer. Det Extraordinära resultatet är motorn och det som leder till ett utforskande agerande i vardagen. Om vi på riktigt vill bryta ny mark, skapa innovation och extraordinära resultat så är det rörelsen och det gemensamma agerandet som är nyckeln.

Vi tror att de flesta känt inspirationen efter en intressant föreläsning eller ett gemensamt utbildningstillfälle för att tillbaka på arbetsplatsen falla in i gamla hjulspår och arbeta på precis som vanligt. Föreläsningen och utbildningstillfället ledde inte till nytt agerande utan bara till en stunds inspiration. Vi vill åstadkomma något helt annat och designar därför stödstrukturer.

Stödstrukturen är en systematisk ansats och består av träningspass, systematisk reflektion och individuell coaching. Dessa tre komponenter finns med i ledarnas i vardag över tid och blir ett stöd för att komma i mål med utvecklingen. Stödstrukturen syftar till att få i gång rörelse, synliggöra om det finns rörelse eller inte och stödja den framåt. Vår utvecklingsmetodik bygger på att agerandet sker i vardagen och att stödstrukturen stöttar den utveckling som drivs där.

Stödstrukturen är en hand i ryggen genom hela utvecklingsarbetet för att säkerställa framdrift, även när det är tufft. Resultatet av våra stödstrukturer är att ledarna fullt ut äger sitt utvecklingsarbete och sina verksamhetsresultat.