Kontakta oss

Vad kul att du hittat hit - har du någon fundering? Kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt!

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Att leda förändring

Chefer som förändringsledare

Kravet på snabbare förändring och utveckling startade för över 30 år sedan. Redan då började man inse att det behövdes organisationer som var följsamma till nya försättningar. Idag är behovet än större. Världen är föränderlig, komplex och oförutsägbar och i konstant rörelse. Senaste åren har visat detta med tydlighet när saker vi inte kunde föreställa oss har hänt på kort tid; pandemi och krig i Europa är bara två exempel som visar att förutsättningarna kan förändras över en natt. Även utvecklingen går fortare än någonsin och nya tjänster och produkter utvecklas i rasande tempo. Denna snabbrörliga värld ger stora möjligheter, men ställer också helt andra krav på organisationer.

Organisationer behöver vara designade för den nya tiden och vara i konstant utveckling. De behöver vara utforskande och tillvarata alla möjligheter som finns för att bibehålla sina resultat och sin relevans. Det ställer helt nya krav på ledarskapet. Att leda i förändring har därför blivit en nyckelkompetens hos chefer.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet har visat sig vara en mycket viktig komponent när vi arbetar med förändring och utveckling. Begreppet psykologisk trygghet är ett vetenskapligt utvärderat mått på hur orädd en organisation är. I en arbetsmiljö där tilliten är hög vågar medarbetare vara sig själv och säga sin mening utan rädsla för repressalier och negativa konsekvenser.

Sedan Harvardprofessorn Amy Edmondsons bok The Fearless Organisation utkom 2019 har begreppet blivit vedertaget och många organisationer eftersträvar psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet har ett särskilt starkt samband med lärande och prestation i komplexa miljöer som ställer högre krav på kreativitet, förståelse för kontexten och social kontakt. I många organisationer idag är det precis så det ser ut, det krävs innovation, utveckling och nya typer av samarbeten för att lösa de uppgifter och utmaningar som finns. Nödvändigt för att möta den snabbrörliga världen.

På individnivå har forskare kopplat psykologisk trygghet till kreativitet i form av kreativt tänkande och risktagande. På teamnivå har forskare hittat samband mellan psykologiskt tryggt klimat och produktinnovation, kunskapsutveckling och kreativ prestation. Rätt metod + rätt klimat = resultat.

När vi tränar chefer och ledare i förändringsledning enligt vår utvecklingsmetodik är det därför ett viktigt inslag att träna dem i att leda arbetet med att låta sina medarbetare dela ny information, våga kommunicera nya, ej färdigtänkta idéer och öppet granska och ha dialog om och värdera idéer för att skapa framdrift mot utstakade mål.

Utveckla både verksamhet och människa

Förändringsledning handlar enligt oss om att integrera arbete med både det yttre (metod, struktur, förmåga) och det inre (drivkraft, kultur) genom hela utvecklingsprocessen.

Om vi ska lyckas skapa rätt metod och rätt klimat, som enligt forskningen är det som krävs för psykologisk trygghet, måste vi arbeta både med yttre strukturer och personlig utveckling. Det här är en av de viktigaste grundstenarna i vår utvecklingsmetodik. Vi arbetar alltid med att skapa en tydlig yttre struktur och systematik i kombination med en personlig och inre träning av öppenhet gentemot sig själv och andra, vilket bygger såväl ett personligt ansvarstagande som tillit.

Genom att koppla och integrera ”det yttre” och ”det inre” från start, genom hela utvecklingsprocessen skapas en psykologiskt trygg miljö där människor vågar testa, får göra fel och kan kommunicera, även det komplexa och svåra. När ledare får möjlighet att träna upp den mentala, emotionella och fysiska förmågan hos sig själv hamnar de mer sällan i försvar. De kan då öka sin tolerans för olikheter, vara kreativa, lösa problem, fatta beslut och hantera relationella utmaningar även under press och i komplexa miljöer.

Experimentellt arbetssätt

Verklig utveckling i verkliga organisationer sker i enlighet med en utforskande och experimentell ansats där man resultatfokuserat testar och tillsammans utforskar verkligheten. En ansats som både möjliggör ökad insikt och lärande i den egna utvecklingsprocessen samtidigt som den har förmåga att vara framgångsrik i en kontext som kontinuerligt förändras.

Det är precis så vi arbetar. Vår utvecklingsmetodik handlar om att skapa ett arbetssätt som är experimentellt med en klar och tydlig riktning som bygger på att man tillsammans nyfiket utforskar olika skeenden för att bygga ett lärande under resans gång. När hypoteser inte blir som tänkt, utforskas det och ses som ett lärande – till skillnad mot ett misslyckande. Det experimentella arbetssättet tränar ledare och medarbetare att kunna gå från det kända till det okända, att stegvis och genom ett nyfiket utforskande bli tryggare och tryggare i det okända. Genom detta arbetssätt skapas förutsättningar för att människor ska kunna vara kreativa och skapa den utveckling som framtidens organisationer kräver.

När det råder brist på psykologisk trygghet uppstår stagnation, bekvämlighet och tystnadskultur. Det finns en tydlig koppling mellan upplevelsen av psykologisk trygghet och lärandebeteenden såsom att ställa frågor, be om feedback, experimentera, reflektera samt diskutera misstag och oväntade resultat. Man har även funnit en indirekt koppling mellan psykologiskt trygga team och prestation via dessa lärandebeteenden. Att arbeta experimentellt är därför en viktig nyckel till psykologisk trygghet. Det är också en avgörande nyckel i förändringsledarskapet.

Bli en bättre Förändringsledare

Vår populära ledarträning startar igen den 18 oktober och löper sedan över sex månader.

Den här ledarträningen är för dig som vill lära dig ett nytt sätt att leda utveckling och skapa verksamhetsresultat. Vi utgår från din roll och ser till att du under sex månader levererar det extraordinära i ditt uppdrag.

All utbildning och coachning sker digitalt så du kan delta var du än befinner dig.

Begränsat antal platser – sista anmälan är den 1 oktober.